Vedtægter

Vedtægter for grundejerforeningen SKELLET

 • 1. Hjemsted
  Foreningens navn er grundejerforeningen SKELLET, og dens hjemsted er Halsnæs Kommune.
  Foreningens geografiske område er Bavnehøjgårds udstykning fra landevejen i syd, ad Kirkebondevej og til gærdet mod nord samt det tidligere kommuneskel mod øst.
 • 2. Formål
  Foreningens formål er
  1) varetage medlemmernes interesser som grundejere i Halsnæs Kommune.
  2) at værne om og vedligeholde trappe og strandgrund, Klintevej 53 (matr.nr. 2 fc), som tilhører grundejerforeningen
  3) at værne om og vedligeholde grundejerforeningens veje.
 • 3. Medlemmer
  Enhver ejer af en grund, hvorved forstås parcel i Bavnehøjgårds udstykning, jvf. vedhæftede kort, har ret til medlemskab af grundejerforeningen Skellet.
  Selskaber, firmaer, foreninger og flere i fællesskab, der er ejer af en grund, har samme rettigheder og pligter somenkeltpersoner, men skal udpege en kontaktperson, der er bemyndiget til at handle på ejerens vegne og i alle henseender repræsentere disse, herunder udøve stemmeretten.
  Ved et medlems død eller ved salg overføres medlemsretten til den nye ejer. Ejerskiftet skal skriftligt meddeles foreningens kasserer inden 3 mdr. efter ejerskiftet.
  Nye medlemmer får ved overtagelse af gammelt medlemskab eller ved ny indmeldelse udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter og ordens-reglement og det senest godkendte regnskab.
  Der føres et kartotek over medlemmerne med matr.nr. og adresse på fast bopæl.
 • 4. Bestyrelse
  Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer på den årlige ordinære generalforsamling. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.
  2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor samt 1 suppleant vælges i ulige år. 3 bestyrelses-medlemmer og 1 revisor samt 1 suppleant vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.  Konstitueringen skal fremgå af referatet fra det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.
  Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen i henhold til foreningens vedtægter og generalforsamlingns beslutninger.
  Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem.
  Bestyrelsesmøder afholdes hver tredje måned eller når formanden finder det nødvendigt eller hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Formanden kan dog aflyse et møde, hvis der ikke foreligger sager til behandling.  Der skal mindst afholdes 2 bestyrelsesmøder i perioden mellem 2 generalforsamlinger.
  Alle beslutninger i bestyrelsen vedtages med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme dobbelt. For at beslutninger skal have gyldighed, skal dog mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltage i afstemningen. Sekretæren skriver referat af møderne og sender det inden 14 dage efter mødet til bestyrelsesmedlemmerne.
  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. Eventuelt nedsatteudvalg skal skrive referat af afholdte møder.
  Referat sendes til bestyrelsesmedlemmerne inden 14 dage efter afholdte møder.
  Bestyrelsen har ret til at få godtgjort rimelige udgifter i forbindelse med hvervet, herunder til telefon, kørsel m.v.
 • 5. Regnskab
  Regnskabsåret er perioden 1. januar – 31. december.
  Regnskabet revideres af foreningens revisor og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
  Foreningens midler placeres på en driftskonto, en kapitalkonto og evt. særkonti, herunder vejfond. Kasseren fører regnskab og drager omsorg for, at der på driftskontoen til stadighed står det mindst mulige nødvendige beløb.
  Kassereren har tegningsret og formand/revisor kontokig til driftskontoen, der føres via bank.
  Over øvrige konti kan der kun disponeres af kassereren og formand/næstformand i forening.
  Revisionen fører til stadighed tilsyn med indestående på driftskontoen.
  Kassereren skal føre et kartotek over medlemmerne med matr.nr. og adresse påfast bopæl.
 • 6. Generalforsamling
  Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og skal afholdes en søndag i Halsnæs kommune inden den 15. juni hvert år. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med 21 dages varsel. Dagsordenen skal indholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af kontingent for næste år.
  6. Valg iflg. vedtægternes § 4., stk. 1 og stk. 2. (Her angives, hvem der er på valg og om genvalg ønskes.
  7. EventueltForslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling, skal sendes  til bestyrelsens sekretær eller formand/næstformand senest den 1. maj, således at indkomne forslag kan udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
  På generalforsamlingen har hvert medlems matr.nr. én stemme.  Der kan stemmes ved fuldmagt og hvert medlem kan have indtil 5 fuldmagter. Brevafstemning kan ikke finde sted. Der skal benyttes skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem anmoder om det.
  Alle beslutninger afgøres med almindelig stemmeflertal. Dette gælder dog ikke beslutninger om ændring af foreningens vedtægter om køb og salg af fast ejendom eller lån, jf. § 9 eller foreningens ophør,
  jf. § 10.
  Referat fra generalforsamlingen og bestyrelsens beretning offentliggøres på foreningens hjemmeside. Referatet kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
 • 7. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.  Bestyrelsen skal herefter inden 8 dage og med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes i Halsnæs kommune. Indkaldelsen skal omfatte det emne, der ønskes behandlet og stemt om.  Den ekstraordinære general-forsamling er lovlig og beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.  Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.  Dette gælder dog ikke beslutninger om vedtægts-ændringer, køb og salg af fast ejendom, lån eller foreningens ophør.
  Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling offentliggøres på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
 • 8.  Kontingent
  Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det følgende år, herunder evt. opkrævninger til vejfond m.v.
  Ikke betalte kontingenter sendes til inkasso. Udgifter i forbindelse hermed betales af restanten.
 • 9.  Vedtægtsændring, køb og salg af fast ejendom og optagelse af lån.
  Ændring af disse vedtægter, køb og salg af fast ejendom, og optagelse af lån kræver, at bestyrelsen sammen med indkaldelse til generalforsamling, der skal afholdes i Halsnæs kommune, fremsender forslag til de ønskede ændringer.
  Forslaget kan herefter vedtages, dersom 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Kan dette ikke opnås på denne generalforsamling, og et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, skal der inden 8 dage med 14 dages varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes i Halsnæs kommune med dette ene punkt på dagsordenen.
  Dersom et flertal af de fremmødte medlemmer her stemmer for vedtægtsændringen, er forslagetvedtaget.
 • 11.  Foreningens ophør ELLER SAMMENLÆGNING
  Beslutning om foreningens ophør eller sammenlægning kan ske på en generalforsamling, der skal afholdes på Halsnæs, dersom alle medlemmer inden generalforsamlingens afholdelse pr. brev er gjort bekendt hermed. 2/3 af foreningens medlemmer skal stemme for foreningens ophør eller sammenlægning. Kan dette ikke opnås på denne general-forsamling, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, skal der inden 8 dage med 14 dages varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes påHalsnæs med dette ene punkt på dagsordenen. Såfemt 2/3 af de fremmødte medlemmer her stemmer for foreningens ophør eller sammenlægning, er forslaget vedtaget.
  I tilfælde af foreningens ophør, tilfalder formuen foreningens aktuelle medlemmer og fordeles ligeligt pr. medlem. Ved sammenlægning tilfalder formuen den sammenlagte forening.Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 6. Juni 2010 og den 19. Juni 2010. Vedtægterne afløser alle tidligere vedtægter, senest vedtægterne af  7. Juni 1998 og den 28. Juni 1998.

Vedtægter for grundejerforeningen SKELLET som pdf-fil