Vedtægter

Se ordensregler på Vedtægter mm / Ordensregler https://skellet-hald.dk/ordensregler/

Vedtægter godkendt af GF 02.06.2024

§ 1. Navn, hjemsted og område

Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skellet og dens hjemsted er Halsnæs Kommune.

Stk. 2. Foreningens geografiske område er Bavnehøjgårds udstykning fra landevejen i syd, ad Kirkebondevej og til gærdet mod nord samt det tidligere kommuneskel mod øst, jf. kort over området på foreningens hjemmeside.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Halsnæs Kommune,
 • at værne om og vedligeholde trappe og strandgrund, Klintevej 53 (matr.nr. 2 fc), som tilhører grundejerforeningen,
 • at værne om og vedligeholde vejene i grundejerforeningens område, jf. § 1, stk. 2.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Enhver ejer af en parcel i foreningens geografiske område, jf. § 1, stk. 2 har ret til medlemskab af Grundejerforeningen Skellet. Selskaber, firmaer, foreninger, og flere der ejer en parcel i fællesskab, har samme rettigheder og pligter som enkeltpersoner, men skal udpege en kontaktperson, der er bemyndiget til at handle på ejernes vegne og i alle henseender repræsentere disse, herunder udøve stemmeretten og betale kontingentet.

Stk. 2. Uanset ejerforhold skal der kun betales et kontingent til foreningen pr. parcel.

Stk. 3. Ved skift af ejer overføres medlemskabet og medlemsretten til den nye ejer.

Stk. 4. Foreningen fører et kartotek over medlemmerne med parcellens adresse, medlemmets e-mailadresse og adresse på medlemmets faste bopæl og telefonnummer.

Stk. 5. Medlemmerne informeres om foreningens forhold ved e-mail i henhold til medlemskartoteket og ved hjemmesiden.

§ 4. Generalforsamlinger

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlinger afholdes i Halsnæs kommune.

Stk. 2. På generalforsamlingerne har hvert medlems parcel én stemme.

Stk. 3. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, og hvert medlem kan have indtil 5 fuldmagter. Brevafstemning kan ikke finde sted.

Stk. 4. Der skal benyttes skriftlig afstemning, hvis mindst et medlem anmoder om det.

Stk. 5. Alle beslutninger afgøres med almindeligt stemmeflertal bortset fra beslutninger om:

 • ændring af foreningens vedtægter.
 • køb og salg af fast ejendom.
 • lån, jf. § 10.
 • foreningens ophør, jf. § 11.

Stk. 6. Referat af generalforsamlinger offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 7. En generalforsamling er lovlig og beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

§ 5. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år en lørdag eller søndag i juni måned.

Stk. 2.  Den indkaldes skriftligt med 21 dages varsel ved e-mail til medlemmerne og offentliggørelse af indkaldelsen og bestyrelsens skriftlige beretning på hjemmesiden. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent for næste år.
 6. Valg ifølge vedtægternes § 7, stk. 1 og stk. 2 idet det angives, hvem der er på valg og om genvalg ønskes.

Stk. 3. Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling, skal sendes til bestyrelsens sekretær, formand eller næstformand senest den 1. maj, så indkomne forslag kan udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af emner for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen skal herefter inden 8 dage og med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ved e-mail til medlemmerne og offentliggørelse af indkaldelsen på hjemmesiden. Indkaldelsen skal omfatte dagsorden og de emner, der ønskes behandlet og stemt om.

§ 7. Bestyrelse og revision

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, og dens regnskab revideres af 2 revisorer.

Stk. 2.  Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige ordinære generalforsamling.

 1. I ulige år vælges:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer
  2. 1 bestyrelses suppleant
 • 1 revisor
 1. I lige år vælges:
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer
  2. 1 bestyrelses suppleant
 • 1 revisor
 1. De i a) hhv. b) angivne valg suppleres i nødvendigt omfang for at dække evt. yderligere ledige mandater.
 2. Alle valg gælder for 2 år. Ved valg efter vakance indtræder den nyvalgte i det tidligere medlems valgperiode.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer,

sekretær og bestyrelsesmedlem. Konstitueringen skal fremgå af referatet af det konstituerende bestyrelsesmøde.

 1. a) Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig igen på førstkommende bestyrelsesmøde, og dette skal fremgå af referatet af mødet. Den suppleant der indtræder fortsætter i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 4. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen i henhold til dens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes hver tredje måned eller når formanden finder det nødvendigt eller hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Formanden kan dog aflyse et møde hvis der ikke foreligger sager til behandling. Der skal mindst afholdes 2 bestyrelsesmøder i perioden mellem 2 ordinære generalforsamlinger.

Stk. 7. Alle beslutninger i bestyrelsen vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme dobbelt. For at beslutninger skal have gyldighed, skal dog mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltage i afstemningen.

Stk. 8. Sekretæren skriver referat af møderne og sender det inden 14 dage efter mødet til bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. Eventuelt nedsatte udvalg skal skrive referat af afholdte møder. Referat sendes til bestyrelsesmedlemmerne inden 14 dage efter afholdte møder.

Stk. 10.  Bestyrelsen har ret til at få godtgjort rimelige udgifter i forbindelse med hvervet, herunder til telefon, kørsel m.v.

§ 8. Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret er perioden 1. januar – 31. december.

Stk. 2. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Foreningens midler placeres i pengeinstitut på en driftskonto, en kapitalkonto og eventuelle særkonti samt eventuelt i værdipapirer. I samarbejde med bestyrelsen drager kassereren omsorg for en hensigtsmæssig placering af midlerne.

Stk. 4. Kassereren fører regnskab og drager omsorg for at eventuelle fonde fremgår med egen konto i balancen.

Stk. 5. Kasserer, formand og næstformand er i forbindelse med den daglige drift bemyndiget til at tegne foreningen i økonomiske anliggender samt til at disponere over foreningens midler via elektroniske selvbetjeningsløsninger herunder netbank, mobilbank og betalingskort. Der skal altid være 2 ud af de 3 bemyndigede, der godkender alle økonomiske forhold. De 2 revisorer har kontokig til driftskontoen.

Stk. 6. Revisorerne fører tilsyn med indestående på driftskontoen.

§ 9. Budget og kontingent

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter budget og kontingent for det følgende kalenderår.

Stk. 2. Kontingentrestancer sendes til inkasso. Udgifter i forbindelse hermed betales af restanten.

§ 10. Vedtægtsændring, køb og salg af fast ejendom og optagelse af lån.

Stk. 1. Ændring af disse vedtægter samt dispositioner vedrørende køb af fast ejendom, salg af fast ejendom og optagelse af lån skal besluttes af en generalforsamling og kræver, at bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamling fremsender forslag herom.

Stk. 2. Hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, er det vedtaget.

Stk. 3. Kan dette ikke opnås på denne generalforsamling, men et flertal af de fremmødte medlemmer har stemt for det, skal der inden 8 dage med 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne og offentliggørelse af indkaldelsen på hjemmesiden indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette forslag som eneste punkt på dagsordenen. Hvis et flertal af de fremmødte medlemmer her stemmer for det, er det vedtaget.

§ 11. Foreningens ophør eller sammenlægning

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør eller sammenlægning skal træffes af en generalforsamling og kræver at bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamling fremsender forslag herom.

Stk. 2. Hvis 2/3 af alle foreningens medlemmer her stemmer for forslaget, er det vedtaget.

Stk. 3. Kan dette ikke opnås på denne generalforsamling, men 2/3 af de fremmødte medlemmer har stemt for det, skal der inden 8 dage med 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne og offentliggørelse af indkaldelsen på hjemmesiden indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette forslag som eneste punkt på dagsordenen. Hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer her stemmer for det, er det vedtaget.

Stk. 4. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens formue foreningens aktuelle medlemmer og fordeles ligeligt pr. parcel.

Stk. 5. Ved sammenlægning tilfalder foreningens formue den sammenlagte forening.

§ 12. Vedtægternes gyldighed og vedtagelse

Stk. 1. Vedtægterne afløser alle tidligere vedtægter, senest vedtægterne af den 6. juni 2010 og den 19. juni 2010.

Stk. 2. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 2. juni 2024.